All Notices, News, Events and Press Releases

entry_filter  

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७३ श्रावण देखि २०७४ आषाढ सम्म) - [ Notices, 2017-08-25 ]

परिपत्र - [ Notices, 2017-08-18 ]

आ.व. ०७४/७५ मा मौजुदा सूचीमा सूचीकृत हुने सूचना तथा निवेदनको ढाँचा - [ Notices, 2017-07-18 ]

57th Anniversary and 18th Plant Resource day 2073 - [ Notices, 2017-05-25 ]

GTI program for supporting the University - [ Notices, 2017-01-27 ]

Article Announcement (Submission Deadlines : 15th Magh 2073 : 28th January 2017) - [ Notices, 2017-01-01 ]

म्याद थप सम्बन्धी सूचना | Global, Taxonomic Initiative, Program for Supporting the Universities(2073/2074) - [ Notices, 2016-12-28 ]

Instruction to the Contributors_NJ_DRD,F - [ Notices, 2016-12-23 ]

Global, Taxonomic Initiative, Program for Supporting the Universities(2073/2074) - [ Notices, 2016-12-16 ]

राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार-२०७३ सम्वन्धी सूचना - [ Notices, 2016-12-12 ]

वनस्पति श्रोतको अनुसन्धान कार्यविधि २०७० पहिलो संसोधन (मस्यौदा), २०७३ - [ Notices, 2016-08-15 ]

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७३/०४/०८) - [ Notices, 2016-07-22 ]

राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार कार्यबिधि,२०७२ - [ Notices, 2016-04-10 ]

CALIDENA Handover Workshop - [ Notices, 2016-02-14 ]

Request for Articles:::Plant Resources 2016 - [ Notices, 2016-01-17 ]