Latest Publications

Natural history, ecology and human environment of the Himalayas
Natural history, ecology and human environment of the Himalayas

An introduction to the natural history, ecology and human...

Natural history, ecology and human environment of the Himalayas
DPR Newsletter 2074 Ashwin
DPR Newsletter 2074 Ashwin

DPR Newsletter 2074 Ashwin नेपाल सरकार वन तथा भू-सं...

DPR Newsletter 2074 Ashwin
बागवानीका आधारभूत तथ्यहरु
बागवानीका आधारभूत तथ्यहरु

बागवानीका आधारभूत तथ्यहरु सन्जीव कुमार राई मधुसुदन ...

बागवानीका आधारभूत तथ्यहरु

All Notices, News, Events and Press Releases

entry_filter  

अनुसन्धान अनुदान सहयोकालागि विद्यार्थी छनौट सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७४/१०/१८) - [ Notices, 2018-02-02 ]

अनुसन्धान अनुदान सहयोग म्याद थप सम्बन्धी सूचना - [ Notices, 2018-02-02 ]

अनुसन्धानात्मक लेख, रचना उपलब्ध गराउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना - [ Notices, 2018-01-21 ]

अनुसन्धान अनुदान सहयोगको म्याद थप सम्बन्धी सूचाना - [ Notices, 2018-01-16 ]

अनुसन्धान अनुदान सहयोग सम्बन्धी सूचना - [ Notices, 2018-01-16 ]

National Plant Resources Award - 2072 related information - [ Notices, 2018-01-16 ]

नतिजा प्रकाशन- ईन्जिनियरिङ सिभिल - [ Notices, 2018-01-12 ]

नतिजा प्रकाशन- कृषि एग्रोनोमी - [ Notices, 2018-01-12 ]

राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार-२०७४ को लागि आवदेन आह्वान सम्बन्धी सूचना - [ Notices, 2018-01-01 ]

अनुसुन्धानात्मक लेखा /रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति :-२०७४/४/१४) - [ Notices, 2017-12-31 ]

करार सेवाबाट पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना - [ Notices, 2017-12-27 ]

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७३ श्रावण देखि २०७४ आषाढ सम्म) - [ Notices, 2017-08-25 ]

परिपत्र - [ Notices, 2017-08-18 ]

आ.व. ०७४/७५ मा मौजुदा सूचीमा सूचीकृत हुने सूचना तथा निवेदनको ढाँचा - [ Notices, 2017-07-18 ]

57th Anniversary and 18th Plant Resource day 2073 - [ Notices, 2017-05-25 ]

Sanjeev Kumar Rai
Sanjeev Kumar Rai Director General [ View details ]
Jyoti Joshi (Bhatta)
Jyoti Joshi (Bhatta) Deputy Directer General [ View details ]
Mr. Sishir Panthi
Mr. Sishir Panthi Scientific Officer (Information officer) [ View details ]
View all officials

Notices