Latest Publications

Newsletter 2074 Ashad
Newsletter 2074 Ashad

Newsletter 2074 Ashad ...

PLANT RESOURCES OF KAILALI, WEST NEPAL
PLANT RESOURCES OF KAILALI, WEST NEPAL

PLANT RESOURCES OF KAILALI, WEST NEPAL Keshab Raj Raj...

PLANT RESOURCES OF KAILALI, WEST NEPAL
Journal of Plant Resources, Vol. 15, No. 1
Journal of Plant Resources, Vol. 15, No. 1

Journal of Plant Resources, Vol. 15, No. 1 Government...

Journal of Plant Resources, Vol. 15, No. 1
Yews of Nepal
Yews of Nepal

नेपालका लौठसल्ला (Yews of Nepal) गंगा दत्त भट्ट राम...

Yews of Nepal

DPR Newsletter 2072 Poush

DPR Newsletter 2072 Poush

आ.व. २०७२/०७३ मा वनस्पति विभागद्वारा संचालित कार्यक्रमहरुको प्रथम चौमासिक समीक्षा गोष्ठी मिति २०७२/०८/२९ गतेका दिन विभागको सभाकक्षमा सम्पन्न भयो । विभागका महानिर्देशक
श्री राजदेव प्रसाद यादवको सभापतित्व र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, अनगु मन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख श्री गणशे झाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त गोष्ठीमा विभागका उप–
महानिदर्शे कज्यहू रु, केन्द्रीय  कार्यालय प्रमखु र शाखा पम्रखु हरु लगायत अन्य कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

 

All publications..