DPR Newsletter 2072 Poush

DPR Newsletter 2072 Poush

आ.व. २०७२/०७३ मा वनस्पति विभागद्वारा संचालित कार्यक्रमहरुको प्रथम चौमासिक समीक्षा गोष्ठी मिति २०७२/०८/२९ गतेका दिन विभागको सभाकक्षमा सम्पन्न भयो । विभागका महानिर्देशक
श्री राजदेव प्रसाद यादवको सभापतित्व र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, अनगु मन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख श्री गणशे झाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त गोष्ठीमा विभागका उप–
महानिदर्शे कज्यहू रु, केन्द्रीय  कार्यालय प्रमखु र शाखा पम्रखु हरु लगायत अन्य कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

 

All publications..