Research Centre

जिल्लास्थित वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रहरु

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र,इलाम, फोन नं – 027-520564
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र,मकवानपुर, फोन नं – 057-520829
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र,धनुषा, फोन नं – 041-530168
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र,बाँके, फोन नं – 081-523523
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र,सल्यान, फोन नं – 088-529107
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र,कैलाली, फोन नं – 091-524888
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र,जुम्ला, फोन नं – 087-690009