Home 5 CITES

क्र. सं.शीर्षकडाउनलोड
1CITES- Convention2023-08-14icon_download icon
2संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन २०७३2023-08-11icon_download icon
3सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६2023-08-11icon_download icon
4CITES Poster2022-06-01icon_download icon

Pin It on Pinterest

Share This